Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Komplett Group har utarbeidet retningslinjer for sitt samfunnsansvar. Retningslinjene er styrende for ledelsen og de ansatte i den daglige driften.

MILJØHENSYN
Komplett AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi støtter arbeidet med FNs bærekraftsmål og har særlig fokus på FNs bærekraftsmål nr. 13 «Stoppe klimaendringene». Vi jobber systematisk for å redusere vår påvirkning gjennom en mest mulig energi- og miljøeffektiv drift. Vi rapporterer på forbruk av energi og andre ressurser både direkte i driften og i forbindelse med ansattes reiser.

Komplett AS har også et særskilt fokus på bærekraftsmål nr. 4 «God utdanning». Vi har siden 2008 aktivt støttet barnehjem og skole i Prosjekt Peru. Gjennom prosjektet har både Komplett AS og ansatte bidratt med mer enn 3 MNOK til bygging og drift av barnehjemmet, og på den måten bidratt til å gi vanskeligstilte barn en mulighet til en bedre start på livet. Fra 2018 har Komplett innledet samarbeid med SOS-barnebyers program i Kitwe i Zambia. Vårt fokus er barn, omsorg og kunnskap. Vi ønsker å bidra til at jenter og gutter får like muligheter til skolegang.

Komplett AS vil alltid overholde de lokale miljølovene der hvor vi driver vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid. Komplett AS forventer at våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav inngår i kontraktene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål. Komplett AS sin virksomhet skal være i overensstemmelse med all relevant miljølovgivning, og Komplett AS skal til enhver tid søke forbedringer som kan minske eller forhindre forurensning. Komplett er ISO14001-sertifisert.

MENNESKERETTIGHETER
Komplett AS anerkjenner internasjonale menneskerettigheter. Komplett AS tolererer ingen form for trakassering eller diskriminering på bakgrunn av kjønn, rase, religion eller seksuell legning og tar avstand fra tvangsarbeid og barnearbeid. Komplett AS praktiserer organisasjonsrett og forhandlingsrett for alle ansatte. Alle medarbeidere i Komplett AS er likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, livssyn, kulturelle forskjeller og seksuell legning. Individuelle egenskaper skal respekteres og verdsettes uavhengig av stilling i konsernet.

ARBEIDSFORHOLD

Arbeidsmiljø
Gjennom Komplett AS sine verdier presisjon, enkelhet og entusiasme, streber Komplett AS etter å være en arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsavtaler og arbeidsbetingelser
Alle ansatte i Komplett skal ha en skriftlig arbeidsavtale og arbeidsbetingelser i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regelverk. Lønn og øvrige arbeidsbetingelser i sammenliknbare stillinger er den samme for kvinner som for menn.

Rekruttering, karrieremuligheter og medarbeiderutvikling
Rekruttering, karrieremuligheter og medarbeiderutvikling baseres på prestasjoner, kvalifikasjoner og like muligheter, uavhengig av rase, hudfarge, religion, lønn, alder, nasjonalitet, seksuell legning, sivilstatus og funksjonshemming. Stillinger skal utlyses internt.

Diskriminering og trakassering
Komplett AS skal ha en kultur for å opptre ordentlig, og diskriminering, mobbing og trakassering er ikke akseptert. Det er etablert varslingsrutiner for ansatte som blir utsatt for selv eller ser andre bli utsatt for uakseptabel oppførsel. Vi vil ha åpenhet, slik at kritikkverdige forhold kan tas opp, diskuteres og løses så tidlig som mulig, og nærmest der de oppstår. De ansatte bes om å rapportere hendelser av uønsket karakter til nærmeste overordnet eller tillitsvalgte i bedriften.

Helse, miljø og sikkerhet
Komplett AS skal gjennom et aktivt HMS-arbeid skape et sunt og trygt arbeidsmiljø og høy trivsel. 

VIRKSOMHETSSTYRING OG INTEGRITETSKONTROLL

Handelsvirksomhet
De ansatte i Komplett AS skal følge gjeldende lover og retningslinjer for konsernet, og holde en høy etisk standard.

Dersom ansatte får kjennskap til mulige brudd på lover og forskrifter eller mulige overtredelser av Komplett AS sine retningslinjer for samfunnsansvar, bes de ansatte om å varsle iht. vedtatte varslingsrutiner. Den ansatte som rapporterer om overtredelsen kan velge å varsle anonymt. Varslere skal beskyttes mot gjengjeldelse.

Håndtering av informasjon
Informasjon fra Komplett AS skal kommuniseres korrekt og presist, både eksternt og internt. Komplett AS sine ansatte plikter å overholde konfidensialitet med hensyn til forretningsmessig informasjon som ikke er offentliggjort. Det bør utvises varsomhet når Komplett AS sine interne anliggender omtales i nærheten av utenforstående eller via elektroniske medier som kan være åpne for andre. Konfidensielle avtaler som konsernet har inngått skal respekteres. 

Kunder og leverandører
Komplett AS skal opptre uavhengig av forretningsforbindelser. Alle kunder skal behandles med respekt og integritet, og kundenes behov skal ivaretas på best mulig måte innenfor de kommersielle og etiske rammene til Komplett AS. Leverandører skal behandles upartisk og rettferdig. Forventningene til våre leverandører er basert på de samme kravene som vi stiller vår egen organisasjon.

Interessekonflikter
Komplett AS sine ansatte skal opptre lojalt overfor Komplett AS interesser, og har ikke adgang til å delta i aktiviteter som ikke er i tråd med Komplett AS interesser eller som gir inntrykk av utilbørlighet eller splittet lojalitet.

Korrupsjon
Komplett AS har en nulltoleranselinje med hensyn til alle former for korrupsjon.

Gaver
Komplett AS sine ansatte skal i utgangpunktet ikke gi eller motta gaver til eller fra eksisterende eller potensielle forretningsforbindelser. Gaver som er klassifisert som ubetydelige og derfor ikke er skattepliktige i henhold til relevant lovgivning, kan gis eller mottas, forutsatt av hensikten med gaver ikke er å oppnå fordelaktig behandling. Det er ikke tillatt å gi gaver til offentlig ansatte.

Rusmidler
Komplett AS tar avstand fra all bruk av ulovlige rusmidler.

Tilbake...